Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Nr 6/21

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia  19 stycznia 2021 r.

w sprawie: ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam:

  1. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i dyrektorom szkół, w których prowadzone są szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 6/21

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 19 stycznia 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 28 luty 2021 26 kwiecień – 10 maj 2021
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 5 marca 2021 do 13 maja 2021
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 11 marca 2021 do 17 maja 2021
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 26 marca 2021 do 28 maja 2021
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 31 marca 2021 do 31 maja 2021

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 6/21

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 19 stycznia 2021  r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 28 luty 2021 26 kwiecień – 10 maj 2021
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 5 marca 2021 do 13 maja 2021
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 11 marca 2021 do 17 maja 2021
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 26 marca 2021 do 28 maja 2021
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 31 marca 2021 do 31 maja 2021
Facebook