Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Nr 4/22
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia  12 stycznia 2022 r.

w sprawie: ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam:

  1. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i dyrektorom szkół, w których prowadzone są szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 4/22
Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 12 stycznia 2022 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 28 luty 2022 25 kwiecień – 10 maj 2022
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 4 marca 2022 do 13 maja 2022
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 11 marca 2022 do 17 maja 2022
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 25 marca 2022 do 27 maja 2022
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 31 marca 2022 do 31 maja 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4/22
Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 12 stycznia 2022  r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 28 luty 2028 25 kwiecień – 10 maj 2022
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 4 marca 2022 do 13 maja 2022
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 11 marca 2022 do 13 maja 2022
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 25 marca 2022 do 27 maja 2022
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 31 marca 2022 do 31 maja 2022
Facebook
Skip to content