Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pp5.czechowice.edu.pl

Data publikacji strony 2014-06-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników( w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • Wyłączenia:
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • administratorzy/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Za wszystkie kwestie dotyczące dostępności cyfrowej i związanych z nią treści zawartych na stronie internetowej, odpowiada Przedszkole Publiczne nr 5, e-mail: pp5@czechowice.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się również telefonicznie pod numerem 32 215 35 64

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne nr 5

ul. Chrobrego 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

-Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Chrobrego 1, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

-Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym.

– Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, otwieraną ręcznie oraz odległość 40,60 m chodnika, szerokości 3,10 metra, a następnie pokonać 6 stopni schodów.

-Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 145 cm.

-Przedszkole mieści się na dwóch poziomach (poziom 0 i 1) .

-Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

– W budynku nie ma pochylni, platform informacji głosowych.

Facebook
Skip to content