RODO – informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 RODO – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

Administrator Danych:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
UL. CHROBREGO 1
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

Kontakt z Administratorem:
*telefoniczny:
Kom. 661-403-183
Tel. (32) 215 35 64
*mailowy
pp5@czechowice.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: inspektor@b-biodo.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji oraz wykonania ciążących obowiązkach prawnych,
 • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach,
 • identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci,
 • wyborów do rady rodziców,  
 • realizacji umów z dostawcami, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
 • rekrutacji i zatrudnienia,
 • realizacji interesu prawnego (zabezpieczenie roszczeń, obsługa korespondencji)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa w szczególności: wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dotyczących tworzenia dokumentacji nauczania, rekrutacji, zatrudnienia, realizacji umów, wystawienia faktur – jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania w/w czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

                    Klauzula informacyjna w zakresie wydarzeń podlegającej rejestracji

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku w celu rejestracji i promocji uroczystości. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodnie z przepisami prawa oraz do czasu złożenia sprzeciwu. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do PUODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty mające dostęp na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.         

Klauzula informacyjna – prowadzenie dokumentacji nauczania

 1. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz organizacji pracy placówki.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych, ustaw
  i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania i organizacji nauczania jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – po okresach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania.
 4. Odbiorcami danych będą podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych oraz organy na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Klauzula informacyjna – RODO (osoby upoważnione do odbioru dzieci)

 1. Dane przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  tj. weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres edukacji przedszkolnej dziecka oraz do czasu wycofania upoważnienia do odbioru,
  a następnie trwale niszczone.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

                              

Facebook
Skip to content