Kryteria postępowania

Uchwała Nr XXX/319/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Na podstawie art. 131 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice:
1) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych albo oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują lub studiują w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 50,
2) jeden rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 20,
3) posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata – liczba punktów 40,
4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki pierwszego wyboru – liczba punktów 10.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub legitymacja studencka studiów stacjonarnych rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzona przez zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego,
2) kopia orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata potwierdzona przez zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Czechowice-Dziedzice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz uchwała Nr XXVII/295/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Czechowice-Dziedzice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny

Facebook
Skip to content