Procedura wykorzystania wizerunku


 1. Cel procedury

Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących wykorzystania wizerunków osób fizycznych.

2. Podstawy prawne i wytyczne UODO

a)Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
b)ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
c)Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych – „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.

3. Zakres stosowania procedury i definicje

a)Wizerunek może być utrwalony zarówno w postaci zdjęcia jak i nagrania wideo lub grafiki.


b)Rozpowszechnianie wizerunku – jest to publikacja wizerunku do z góry nieokreślonego kręgu osób, jeśli przekaz jest ograniczony do z góry określonego kręgu osób, to nie mamy do czynienia z rozpowszechnianiem. 

c)Zgoda na publikację w formie tradycyjnej oraz elektronicznej oznacza: *publikacje w formie tradycyjnej – zamieszczenie zdjęć na gazetkach i tablicach w siedzibie
*publikacje w formie elektronicznej – zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej/ profilu FB placówki


d)Cele publikacji wizerunków muszą być związane z realizacją zadań placówki, nie dopuszczalne jest publikowanie wykraczające poza ustalony zakres np. w celach prywatnych.

4. Opis postępowania z wizerunkami

a)Placówka może korzystać z wizerunków w następującym zakresie:
*w sferze wewnętrznej  – w ramach organizacji i funkcjonowania tj. w szczególności w wewnętrznych publikacjach
*w sferze zewnętrznej – dotyczy to umieszczania wizerunku na stronieinternetowej, w mediach społecznościowych.
b)Wykorzystanie wizerunku może być uzasadnione jedynie realizacją zadań placówki.
c)Niedopuszczalne jest wykorzystanie wizerunków w celach prywatnych. 
d)Wykorzystania wizerunku nie jest ograniczone czasowo.
e)Wizerunek przetwarzany jest do czasu wycofania zgody.

f)Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody.
Nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku:

osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

  – osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza np. rozpowszechnianie zdjęć z zabaw szkolnych, wycieczek, na których sylwetka stanowi jedynie szczegół całości uwiecznionej na zdjęciu (zdjęcie nie narusza dóbr osobistych przedstawionych na nim osób oraz ich prawa do prywatności).

  – jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

 • Zgodnie z zapisem art. 81 ust. 2 pkt. 1 Prawa Autorskiego, bez pobierania zgody można rozpowszechniać wizerunek znanych osób udzielających się publicznie na organizowanych przez Placówkę festynach, imprezach, akademiach.
 • Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Prawa Autorskiego, bez pobierania zgody możliwe jest rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, po wcześniejszej analizie następujących punktów:
 • rozpowszechniany wizerunek nie stawia tej osoby w negatywnym świetle lub jej nie ośmiesza;
 • nie jest wiadomym, aby osoba ta miała powody do ukrywania się (np. w związku z przemocą domową);
 • osoba naprawdę stanowi jedynie szczegół całości, czyli zdjęcie po usunięciu tej osoby nie zmienia swojej istoty.
  • W przypadku wątpliwości co do możliwości zastosowania powyższych wyjątków, decyzję podejmuje się na korzyść systemu ochrony, czyli wizerunek nie jest rozpowszechniany.

5. Konkursy i wydarzenia
a)Organizator konkursów, wydarzeń itp. ustala w regulaminach, formularzach zgłoszeniowych itp. zasady przetwarzania danych uczestników w zakresie wykorzystania wizerunków oraz ich rozpowszechniania oraz zgody i klauzule informacyjne dla uczestników wskazując lokalizację rozpowszechniania wizerunku.

b)Odpowiedzialność za legalne przetwarzanie danych ciąży na administratorze danych, czyli organizatorze olimpiady, konkursu lub turnieju, któremu na potrzeby ww. zawodów wiedzy udostępnianie są dane osobowe uczestników.

 Zgody na rozpowszechnianie wizerunku.  

 • Rozpowszechnianie wizerunku dzieci wymaga zgody.
 • W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyraża jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Zgoda nie może być zgodą wymuszoną.  W szczególności należy zadbać o przejrzystość procesu pozyskiwania zgody, a także poinformować ucznia oraz rodzica/opiekuna o całkowitej dobrowolności udzielania zgody.
 • Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony, do momentu jej cofnięcia.
 • Zgodę na wykorzystanie wizerunku może pobierać wychowawca każdej oddzielnie, pod nadzorem Dyrektora lub Dyrektor.

Dyrektor nie jest administratorem danych i nie ponosi odpowiedzialności za fotografowanie i nagrywanie podczas uroczystości przez innych rodziców i innych osób.

6. Pozyskanie zgód i ich archiwizacja

 • Zgodę na wykorzystanie wizerunku może pobierać wychowawca każdej oddzielnie, pod nadzorem Dyrektora lub Dyrektor.
  • W czasie trwania zawodów i konkursów, zgody przechowuje osoba odpowiedzialna za organizację. Po zakończeniu, zgody przekazywane są wyznaczonego przez Dyrektora pracownika lub do Dyrektora.
  • Pozyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku wymaga przedłożenia klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 RODO.
  • Raz do roku osoby, które pozyskały zgody powinny dokonać przeglądu zgód oraz miejsc ich publikacji i ustalić czy nie wygasły podstawy prawne lub faktyczne do dalszego wykorzystania wizerunku.
  • W przypadku realizacji praw podmiotów danych (cofnięcia zgody) zastosowanie ma odrębna procedura.
Facebook
Skip to content